Pomiary elektryczne - jak często należy je wykonywać?

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym również środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom elektrycznym umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego. Podobnie każdy nowo budowany lub też modernizowany budynek wymaga odbioru instalacji elektrycznej.

Aktualnie obowiązującym przepisem regulującym wymóg przeprowadzania badań okresowych jest Ustawa Prawa Budowlanego.
Określa ona maksymalne odstępy pomiędzy kolejnymi badaniami. Bardziej rozsądnym i racjonalnym jest skrócenie tych terminów w zależności od warunków środowiskowych występujących w danym obiekcie.

Tabela terminów wykonania pomiarów elektrycznych

Lp.1. Rodzaj pomieszczenia Okres pomiędzy kolejnymi pomiarami
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Rezystancji ilozacji
1. O wyziewach żrących co 1 rok co 1 rok
2. Zagrożonych wybuchem co 1 rok co 1 rok
3. Otwarta przestrzeń co 1 rok co 5 lat
4. Bardzo wilgotne (75 - 100%) co 1 rok co 5 lat
5. Gorące (temp. powyżej 35 st. C) co 1 rok co 5 lat
6. Zagrożone pożarem co 5 lat co 1 rok
7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III(*) co 5 lat co 1 rok
8. Zapylone co 5 lat co 5 lat
9. Pozostałe nie wymienione co 5 lat co 5 lat

Wymagane czasokresy badań kontrolnych instalacji odgromowych wynoszą:

  1. Dla obiektów ochrony obostrzonej (zagrożonych wybuchem lub pożarem): 1 rok
  2. Dla obiektów pozostałych: 5 lat

* budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na funkcje kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący:
ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób
ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe w których może przebywać do 50 osób, koszary i inne podobne.

Pomiar oświetleniaInstalacja elektryczna
Copyrights © 2010 A&K